درخواست نمایندگی

  نام شرکت (الزامی)

  آدرس وبسایت

  شناسه ملی (الزامی)

  نام و نام خانوادگی درخواست دهنده (الزامی)

  سمت

  پست الکترونیکی (الزامی)

  شماره تلفن همراه(الزامی)

  شماره تلفن شرکت (الزامی)

  شماره فکس

  استان محل شرکت

  شهرستان محل شرکت

  آدرس دقیق شرکت (الزامی)

  آیا در حال حاظر نمایندگی محصول دیگری را دارید؟ نام ببرید

  نحوه آشنایی با گاما (الزامی)

  لطفا سابقه فعالیت شرکت خود را بارگذاری کنید