فرایند خروج (برای تعمیر) و بازگشت کالا پس از تعمیر در گاما ITSM

گردش کار

ابتدا گردش کار خروج را با توجه به  شکلهای زیر تعریف کنید.

گامادسک
گامادسک
گامادسک
گامادسک

نکته 1: از منوی اصلی وضعیت ارسال به شرکت تعمیرات را پیدا کرده و نوع آنرا پایان موفق انتخاب کنید.

نکته 2: مطابق فرآیند تعریف شده به محض ایجاد فرم خروج، فرآیند به اتمام می‌رسد، اگر می‌خواهید کسی این فرآیند را تایید کند مدل را به شکل زیر اصلاح کنید.

گامادسک
گامادسک

ایجاد فرم خروج

از بخش کارپوشه، منوی ایجاد، فرم تحویل، خروج از انبار را انتخاب کنید. (فرم در شکل زیر مشخص شده است)

نکته 1: اگر کاربر در منوی ایجاد این فرم را نمی‌بیند، کاربر را از قسمت منوی اصلی، کاربران در گروه کاربری {انباردار} عضو کنید.

نکته 2: اگر کاربر هنگام ایجاد، فیلد شماره 1 (علت جابجایی) را مشاهده نمی‌کند، از منوی اصلی، گروه کاربر، گروه {انباردار} را پیدا کرده و مجوز مطابق شکل زیر را تیک بزنید.

گامادسک
گامادسک

علتهای جابجایی

از منوی اصلی {جابجایی} را جستجو کرده، علت جابجایی به نام ارسال به تعمیرات را ایجاد کنید. اگر وجود دارد ویرایش کنید.

وضعیت را در حال تعمیر، و تیک changestatus را بزنید. در اینصورت در انتهای فرایند وضیت تجهیزات به این وضعیت تغییر می‌کند.

انتهای فرایند خروج

در انتهای فرایند خروج تغییرات زیر رخ می‌دهد:

  • موجودی انبار کاهش پیدا میکند. در قسمت جستجوی پیشرفته موجودی با زدن تیک اقلام با موجودی 0 و بلوکه شده می‌توان اینها را هم مشاهده کرد
  • در اطلاعات دارایی یک دارایی به نام شرکت، مخاطب گیرنده در فرم خروج (مثلا تعمیر کار شماره 1) و با وضعیتی که در علت جابجایی مشخص شده است ایجاد می‌گردد.

نکته: اگر قطعات را برای تعمیرات می‌فرستید، حتما باید یکی یکی ارسال کنید.

برگشت کالا

فرض کنید که تجهیزات و کالاهایی که برای تعمیر فرستاده شده بود، برگشت داده شده است. در اینصورت این کالاها بایستی به انبار مربوط برگردانده شوند. در اینصورت بایستی یک فرم برگشت کالا به انبار پر کنید. در این فرم علت را برگشت از تعمیرات انتخاب کنید. دقت کنید که برگشت از تعمیرات باید وضعیت بازیافتی، داشته باشد.

گامادسک

نکته 1: اگر برخی اقلام به درستی تعمیر نشده‌اند، علت جابجایی دیگری مثلا {برگشت از تعمیرات ناموفق} با وضعیت {خارج از رده} تعریف کرده و برای این کالاها یک فرم برگشت به انبار دیگر پر کنید.

یک نمونه گردش کار برگشت به انبار در شکل زیر آمده است:

گامادسک

انتهای فرآیند برگشت کالا به انبار

در انتهای این فرآیند تغییرات زیر رخ می‌دهد:

  • اقلام انتخاب شده به انباری که در فرم برگشت کالا، یا تایید برگشت انتخاب شده است اضافه می‌شود. وضعیت این اقلام براساس وضعیتی که در علت جابجایی مشخص شده است تغییر می‌کند. {مثلا: بازیافتی}
  • این اقلام در بخش دارایی قابل مشاهده نخواهد بود.