کاربرد زمان سنج (timer) در گردش کار

قابلیت escalation

مواردی پیش می‌آید که در یکی از مراحل گردش کار، کاربری که قرار است آن فعالیت را انجام دهد (مانند تایید، اقدام، و …) به هر دلیل (مانند مرخصی، عدم مراجعه به سامانه) اقدامی بر روی آن انجام نمیدهد. ما میخواهیم سامانه به صورت خودکار البته پس از طی زمان قابل تعریف این فعالیتها را به مرحله بعدی بفرستد. به این کار ممکن است escalation هم بگوییم.

گردش کار

نحوه تعریف

نحوه تعریف گردش کار

شرح شکل: یک تایمر از تایید فرستنده خارج شده است. در صورتیکه از یک باکس بیش از یک یال خروجی داشته باشیم باید برای هر یال خروجی عنوان جداگانهای مشخص کنیم. در این شکل یال 2<—1 به نام تایمر انجام شد تعریف شده است. شکل زیر ویژگیهای این یال را نشان می‌دهد.

ویژگیهای زمان سنج در شکل زیر مشخص شده است. مهمترین اطلاعات در این فرم، مهلت انجام کار است.

ویژگیهای زمان سنج

در این نمونه، از زمان سنج یک یال خروجی  (3<—2) به یک فعالیت سیستمی داریم که وضعیت سند را به {انجام شد خودکار} تغییر می‌دهد. شکل زیر را مشاهده کنید.

گردش کار گامادسک

نکته: برای دیدن ویژگیهای هر باکس بر روی آن click-right کنید.

اگر کاربری در یک مرحله کار را در مهلت مشخص شده در زمان‌سنج انجام نداد، از زمان‌سنج می‌توان به خروجیهای زیر رسید:

  • یک اعلان: مثال به کاربر دیگری مثال مدیر سامانه پیامک ارسال شود.
  • یک وظیفه سیستمی: مثال وضعیت سند به {انجام شد خودکار}تغییر کند.
  • شرط: به یک شرط متصل شده و براساس شرایط به مرحله بعدی برسد.
  • وظیفه کاربر: آن فعالیت به کاربر دیگری منتقل، ارجاع شود.