نکته مهم این است که ITSM پیشرفته چیزی بیش از فناوری است

نکته مهم این است که ITSM پیشرفته چیزی بیش از فناوری است