نرم افزار Help Desk چیست؟

نرم افزار Help Desk چیست؟