نقشه‌برداری فناوری اطلاعات چیست و چه سودی دارد؟

نقشه‌برداری فناوری اطلاعات چیست و چه سودی دارد؟