چرا با پیاده‌سازی ITSM، اهداف شکست می‌خورند؟

چرا با پیاده‌سازی ITSM، اهداف شکست می‌خورند؟