گزارشهای جامع عملیاتی و مدیریتی

یکی از نقاط قوت Gamma Service Desk برخورداری از گزارشهای جامع و کاربردی است که با کمک از مشتریان خوب این سامانه در سازمانهای مختلف به دست آمده و نیاز مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانها را پوشش میدهد.

ما از پیشنهاد مشتریان گرامی برای طراحی و ایجاد گزارشهای کاربردی جدید استقبال کرده و همواره به دنبال این هستیم تا نرم افزار help dek در تصمیم‌سازی به مدیران به بهترین شکل ممکن یاری رساند.

گزارشهای انبار:

گزارش مصرف قطعات مانند کارتریج، ram, cpu در بازه های زمانی و امکان مقایسه آنها با میانیگین ۶ ماه قبل، گزارش آمار خرید، ورود به انبار، مقایسه موجودی، سوابق خرید، و آمار مصرف به ازای هر قطعه

Gamma-rep11

 

یکی از گزارشهای مصرف قطعات به تفکیک مدل قطعه مصرفی و هزینه خرید قطعه (در صورتیکه هزینه خرید ثبت شده باشد)

گزارشهای اقدامهای کارشناسی:

میانگین زمان اقدام، مقایسه با زمان استاندارد، بیشترین اقدامهای انجام شده، کارشناسانی که بیشترین اقدامها را انجام داده اند، و…

Gamma-rep12

گزارش عملکرد کارشناسان IT بر اساس نوع خدمات و اقدامهایانجام شده بر روی درخواستهای

گزارشهای تجهیزات

گزارش شناسنامه تجهیزات، گزارش جابجایی تجهیزات، چاپ شناسنامه هر دارایی، گزارش داراییهای پر هزینه و پر درخواست

گزارشهای درخواست

افرادی که بیشترین درخواستها را فرستاده اند، واحدهایی که بیشترین درخواستها را فرستاده اند، درخواست به تفکیک گروه خدمت، زیر گروه و عنوان درخواست، درخواستهای متداول

داشبورد گاما ITSM

گزارش خلاصه وضعیت از روندهای جاری سازمان در یک نگاه

گزارشهای ارزیابی کارشناسان

میانگین زمان انجام درخواستها توسط کارشناسان مختلف، امتیاز هر کارشناس، تنوع و تعداد کارهای انجام شده توسط کارشناسان

گزارشهای هزینه

گزارشهای مرتبط با هزینه خدمات و هزینه قطعات و داراییهای مصرف شده به تفکیک درخواست دهنده، ساختار سازمانی، کارشناس مصرف کننده، نوع قطعه، مدل و برند. …

گزارش چاپی خرید

در صورتیکه فرایند درخواست خرید، خرید، و فرم ثبت تنخواه در سامانه عملیاتی شده باشد، گزارشهای مرتبط با این فرایندها نیز در help desk قابل دریافت است.

Gamma-rep13

نمونه گزارش مرتبط با خرید و تنخواه قطعات

گزارش متوسط زمان پاسخ

  • میانگین زمان پاسخ به درخواستها، رخدادها Incidentها، براساس نوع خدمات، بازه زمانی، نوع تجهیزات و … اطلاعات بیشتر در مورد SLA

Gamma-rep08

گزارش mttr براساس انواع محصولات و خدمات در ساعات کاری سازمان و کل مدت پاسخ

گزارشهای مرتبط با روند انجام درخواست و بررسی روند بهبود کیفیت انجام خدمات

Gamma-rep06

گزارشی که نشان دهنده وضعیت درخواستها در ماه‌های مختلف سال می‌باشد