بیش از 40 درصد از درخواست‌های میز پشتیبانی ساعت‌ها‌ (یا روزها!) پاسخ داده نمی‌شوند.

بیش از 40 درصد از درخواست‌های میز پشتیبانی ساعت‌ها‌ (یا روزها!) پاسخ داده نمی‌شوند.