معضلی به نام چند کارتابلی در سازمانها و شرکتهای بزرگ