برنامه ارزیابی

(ایجاد شده در تاریخ 1396/11/30)

برای این که در سازمان کیفیت و روند کار بهبود یابد در دوره های مختلف زمانی از پرسنل سازمان ارزیابی به عمل می آید. برای مثال کیفیت تجهیزات، خدمات کارشناسان و ... که این ارزیابی در دو بخش برنامه ارزیابی و نتایج ارزیابی صورت می پذیرد.

برنامه ارزیابی

در این قسمت می توانیم طرح ارزیابی را ایجاد، ویرایش و حذف کنیم که در جدول زیر توضیح داده شده است.


نام گزینه شرح
ایجاد‌ برای ایجاد طرح ارزیابی جدید از این گزینه استفاده می شود.
‌ویرایش برای ویرایش اطلاعات طرح ارزیابی از این گزینه استفاده می شود.
حذف‌ برای حذف طرح ارزیابی از این گزینه استفاده می شود.
‌فعال سازی برای فعال یا غیرفعال کردن طرح ارزیابی از این گزینه استفاده میشود.
تبدیل به‌ برای این که بخواهیم از لیست طرح های ارزیابی خروجی بگیریم از این گزینه استفاده می شود.
تعریف برنامه

برای ایجاد طرح ارزیابی در تب برنامه ارزیابی روی گزینه ایجاد کلیک می کنیم تا فرم زیر ظاهر شود. فیلدهایی که با خط عمودی قرمز رنگ مشخص شده است اجباری می باشد.


نام گزینه شرح
سازمان‌ در این گزینه سازمان ارزیاب شونده را مشخص می کنیم.
عنوان‌ در این گزینه عنوان طرح ارزیابی را مشخص می کنیم.
تاریخ شروع‌ در این گزینه تاریخ شروع طرح ارزیابی مشخص می کنیم.
تاریخ پایان‌ در این گزینه تاریخ پایان طرح ارزیابی مشخص می کنیم.
‌شرح در این گزینه شرحی از طرح ارزیابی وارد می نمائیم.
‌فعال در این گزینه فعال یا غیر¬فعال بودن طرح ارزیابی را مشخص می کنیم.
پاسخ های مجاز

در این قسمت عنوان پاسخ سوالات را وارد می کنیم که هنگام ارزیابی عنوان پاسخ برای فرد ارزیاب-شونده نمایش داده شود.


نام گزینه شرح
‌پاسخ در این گزینه عنوان پاسخ را وارد می کنیم
وزن‌ در این گزینه وزن عنوان پاسخ را مشخص و هنگام نمایش عنوان پاسخ به ارزیاب شونده به ترتیب اعداد صورت می پذیرد.
پاسخ دهندگان مجاز

در این قسمت پاسخ دهندگان مجازی که برای طرح ارزیابی مورد نظر می توانند به سوالات مربوطه پاسخ دهند را مشخص می کنیم.


نام گزینه شرح
‌برای همه کاربران اگر این گزینه فعال کنیم همه کاربران می توانند طرح ارزیابی را پاسخ دهند.
‌نظرسنجی مخصوص هر درخواست اگر این گزینه را فعال کنیم برای کاربرانی که پاسخ دهنده مجاز می باشند موقع تایید نهایی درخواست ها می توانند سوالات ارزیابی را پاسخ دهند.
مخاطب‌ در این گزینه کاربر پاسخ دهنده را مشخص می کنیم.
‌واحد سازمانی در این گزینه واحد سازمانی که مورد ارزیابی قرار می¬گیرد را مشخص می کنیم.
‌دسته¬بندی شخصی دسته بندی شخصی در این گزینه مخاطبانی که در بخش مخاطبان در دسته بندی شخصی قرار دادیم می توانند طرح ارزیابی را پاسخ دهند.
‌دسته بندی عمومی در این گزینه مخاطبانی که در بخش مخاطبان در دسته بندی عمومی قرار دادیم می توانند طرح ارزیابی را پاسخ دهند.
الگوی تکرار

در این قسمت الگوی تکرار طرح ارزیابی را مشخص می کنیم که چه زمانی ارزیاب شونده می تواند به سوالات پاسخ دهد. به عنوان مثال تاریخ هایی ارزیابی به صورت روزانه، ماهیانه، سالیانه و... می باشد.


گروه پرسش ها

در این قسمت عنوان گروه پرسش سوالات را مشخص می کنیم تا سوالات طرح شده درگروه مورد نظر قرارگیرند ، برای ایجاد گروه پرسش در تب گروه پرسش ها عنوان گروه مورد نظر را وارد می کنیم و سپس دکمه افزودن را کلیک می نماییم.


طرح کردن سوالات

در این قسمت سوالاتی که موقع ارزیابی از ارزیاب شونده پرسیده می شود را طرح می کنیم، برای ایجاد سوالات در سطر موردنظر روی گزینه + کلیک می کنیم، سپس فرم مورد نظر باز می شود.


نام گزینه شرح
گروه پرسش‌ در این گزینه گروه پرسش مرتبط با سوال طرح شده را مشخص می کنیم.
شماره‌ در این گزینه شماره سوال را مشخص می کنیم.
عنوان پرسش‌ در این گزینه سوال مورد نظر را وارد می نماییم
‌شرح در این گزینه شرحی از سوال طرح شده را وارد می کنیم
فعال‌ در این گزینه فعال یا غیر فعال بودن سوال طرح شده را مشخص می کنیم.
نتایج ارزیابی

در این قسمت نتایج ارزیابی که توسط پاسخ دهندگان مجاز صورت گرفته است نمایش داده می شود. می توانیم ارزیابی را ایجاد، ویرایش و حذف کنیم که درجدول زیر توضیح داده شده است.


نام گزینه شرح
ایجاد‌ از این گزینه برای ایجاد ارزیابی استفاده می شود.
ویرایش‌ برای ویرایش ارزیابی صورت گرفته شده از این گزینه استفاده می شود.
‌حذف برای حذف ارزیابی صورت گرفته شده از این گزینه استفاده می شود.
‌چاپ برای چاپ ارزیابی از این گزینه استفاده می شود.
‌تبدیل به برای گرفتن خروجی Excel از نتایج ارزیابی از این گزینه استفاده می شود.
ایجاد ارزیابی

برای ایجاد ارزیابی در تب نتایج ارزیابی روی گزینه ایجاد کلیک می کنیم تا فرم زیر ظاهر شود، فیلدهایی که با خط عمودی قرمز رنگ مشخص شده است اجباری می باشد.


نام گزینه شرح
طرح‌ در این گزینه طرح ارزیابی مورد نظر را انتخاب می کنیم.
شماره حکم‌ در این گزینه شماره حکم طرح ارزیابی را وارد می کنیم
‌تاریخ حکم در این گزینه تاریخ حکم را مشخص می کنیم.
واحد‌ در این گزینه واحدی که مورد ارزیابی قرار می¬گیرد را مشخص می کنیم.
ارزیاب‌ در این گزینه کاربر ارزیاب شونده را انتخاب می کنیم.
تاریخ ارزیابی‌ در این گزینه تاریخ ارزیابی را مشخص می کنیم
شرح‌ در این گزینه توضیح بیشتری در مورد ارزیابی وارد می کنیم.
عنوان پرسش‌ در این بخش به سوالات مرتبط با طرح ارزیابی انتخابی پاسخ داده می شود.
نظرسنجی درهنگام تایید نهایی درخواست

اگر هنگام ایجاد طرح ارزیابی در بخش پاسخ دهندگان مجاز گزینه نظرسنجی مخصوص هردرخواست را فعال کرده باشیم، پاسخ دهندگان مجاز هنگام تایید نهایی درخواست می توانند به سوالات طرح ارزیابی پاسخ دهند.


نظرسنجی پاسخ دهندگان مجاز

در این قسمت فرد ارزیاب شونده هنگامی که وارد صفحه کاربری می شود سپس فرم نظرسنجی نمایش داده می شود که با کلیک روی فرم نظرسنجی سوالات مرتبط با طرح ارزیابی نمایش داده می شود، با پاسخ به سوالات و پس از آن با کلیک روی دکمه تایید نظرسنجی ثبت می شود در بخش نتایج ارزیابی قرار می گیرد.
گزارش نتایج ارزیابی

در این قسمت گزارشی از نتایج ارزیابی برای ما نمایش داده می شود، جستجوی نتایج به صورت برنامه ارزیابی صورت می پذیرد و با انتخاب برنامه ارزیابی می توانیم خروجی Excel از نتایج ارزیابی داشته باشیم.