قرار دادها

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

قرارداد: عبارت است از تعهد یک یا چند نفر (شخص ممکن است نماینده یک شرکت یا یک سازمان باشد )، در مقابل یک یا چند نفر دیگر (یک سازمان یا شرکت) ، به منظور انجام خدمت یا خدمات که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. بر اثر قرارداد، میان دو طرف یک رابطه حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.


ایجاد قرارداد

برای ایجاد قرارداد، بعد از ورود به قسمت قراردادها برروی دکمه ایجاد کلیک می کنیم، که شامل چند تب می‌باشد که به صورت جداگانه توضیح داده شده است.


مشخصات اصلی

در این قسمت مشخصات اصلی قرارداد را وارد می‌کنیم که در جدول زیر توضیح داده شده است.


نام گزینه شرح
کارفرما‌ یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که یک طرف، امضاکننده قرارداد است و اجرای مفاد قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌کند.
‌شماره قرارداد قرارداد ثبت شده دارای یک شماره جهت پیگیری و... می‌باشند که باید به صورت یکتا باشد
‌تاریخ قرارداد در قراردادها باید تاریخی را که طرفین بر انجام کاری توافق می کنند درج شود.
‌پیمانکار شخص یا شرکتی که با شرکت، سازمان یا با شخصی دیگر قرارداد را امضاء می‌کند تا خدمت یا خدمات مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق در قرارداد به انجام برساند.
نوع‌ خدمت یا خدماتی است که طرفین قرارداد، متعهد به انجام آن می باشند( تعمیر،پشتیبانی و...).
‌وضعیت وضعیت قرارداد (از نظر فعال بودن ، ابطال شده و...) را از این قسمت انتخاب می کنیم.
تاریخ شروع‌ تاریخی که کارفرما ازآن تاریخ موظف به انجام تعهدات خود می¬باشد را در این قسمت مشخص می کنیم.
‌تاریخ پایان تاریخی که کارفرما تا آن تاریخ موظف به انجام تعهدات خود می¬باشد را در این قسمت مشخص می کنیم.
‌مبلغ-ریال ارزشی که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می‌شود در این قسمت درج می شود.
طبقه بندی موضوعی‌ در این قسمت نوع خدمت را مشخص می¬کنیم (تعمیر و نگهداری ، پشتیبانی و...).
‌پیگیری کننده شخصی که مسئول رسیدگی به امور قرداد داد می باشد را در این قسمت مشخص می کنیم.
‌موضوع خدمت یا خدمات که کارفرما متعهد به انجام آن می¬باشند.
چکیده‌ یک شرح مختصری از قرارداد را در این قسمت می نویسیم .
تنظیم هشدار

در صورتی که بخواهیم قبل از اتمام قرارداد، سیستم هشداری مبنی بر اتمام قرارداد به مدیر سیستم نمایش دهد، در قسمت تنظیمات سازمان بر روی تب اعلانها کلیک می کنیم، ومدت زمانی را که سیستم قبل از اتمام قرارداد باید هشدار بدهد را مشخص می کنیم.

مشاهده جزئیات قرارداد

قراداد ثبت شده دارای یک شماره پیگیری است که با کلیک کردن بر روی آن می توانیم جزئیات قرارداد (موضوع، تاریخ ثبت قرارداد،کاربرانی که رونوشت قرارداد برای آنها ارسال شده و...) را مشاهده کنیم.


پیگیری قرارداد در صفحه اسناد درخواست‌ها

قرارداد منعقد شده به عنوان یک سند تلقی می گردد از این رو در صفحه اسناد و درخواست‌ها قابل مشاهده و پیگیری می‌باشد برای مشاهده قرارداد‌ها در صفحه اسناد و درخواست‌ها می‌توان قرارداد را برحسب شماره پیگیری جستجو کرد.

جستجو

براي جستجو بر اساس ستون‌هاي نشان داده شده در فهرست قراردادها در قسمت سطر فيلتر در ستون مورد نظر خود کلمه اي را که مي خواهيم تايپ کرده و صبر کنيم، لازم نيست که همه کلمه را تايپ کنيم کافيست قسمتي از کلمه مورد نظر خود را تايپ و منتظر بمانيم تا فيلتر اعمال گردد. (به عنوان مثال در شکل زیر جستجو بر اساس کلمه دومان در ستون پیمانکار شده است).


مرتب سازی

براي مرتب سازي فهرست قراردادها کافيست بر روي عنوان ستون مورد نظر کليک کنیم ، در اينصورت علامت فلش کوچکي روي ستون که نحوه مرتب سازي را نشان مي دهد، ظاهر مي شود. با کليک دوباره بر روي همان ستون جهت مرتب سازي برعکس مي شود. براي برداشتن مرتب سازي و برگشتن به حالت پیش‌فرض بر روي همان ستون همزمان کليد ctrl را نگه داشته و با موس بر روي عنوان ستون کليک می‌کنیم.