انبار قطعات

(به روز شده در تاریخ 1396/11/30)

مقدمه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های واحد IT قسمت انبار می‌باشد، برای تامین قطعات یا تجهیزات سازمان مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، که مستلزم مدیریت کردن آمار موجودی انبار و قطعات مصرفی و تجهیزاتی که در اختیار پرسنل و واحدهای سازمان داده می‌شود، در سامانه مدیریت درخواست گاما دو نوع انبار می‌توان تعریف نمود انبار تجهیزات در ساختار سازمانی تعریف می‌کنیم که برای تجهیزات اصلی سرمایه‌ای و دارای برچسب شماره اموال و انبار قطعات در اطلاعات پایه تعریف می‌کنیم، برای قطعات یا اقلام مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ایجاد انبار

برای ایجاد انبار قطعات در قسمت اطلاعات پایه با انتخاب انبار در درختواره اطلاعات پایه و کلیک روی دکمه ایجاد فرم مربوط باز شده و با وارد کردن اطلاعات و در تب کاربران مشخص ‌می‌کنیم کدام کاربر یا کاربرانی به انبار موردنظر دسترسی داشته باشند.

نکته : برای کاربرانی که دسترسی انبار دارند، برای اینکه بتوانند تب انبار قطعات را مشاهده کنند، در قسمت امنیت و سطوح دسترسی کاربر موردنظر را عضو گروه انبار قطعات می‌نماییم


نام گزینه شرح
‌کد کد انبار را وارد می‌کنیم.
عنوان‌ عنوان انبار را وارد می‌کنیم .
شرح‌ در صورت نیاز شرحی در مورد انبا وارد می‌کنیم.
‌کاربران در این بخش کاربرانی که به انبار موردنظر باید دسترسی داشته باشد را انتخاب می‌کنیم و سپس دکمه افزودن را کلیک می‌نماییم.
ریز موجودی قطعات

در این جا می‌توان موجودی قطعات را تعیین نمود و توسط بخش منو آن‌ها را مدیریت کرد.


نام گزینه شرح
‌ایجاد برای ایجاد موجودی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌کپی برای گرفتن کپی از رکوردها، روی سط موردنظر کلیک کرده و سپس دکمه کپی را کلیک می‌کنیم.
‌ایجاد دسته‌ای برای ایجاد دسته‌ای قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ویرایش برای ویرایش موجودی داده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انتقال‌ برای انتقال قطعات بین انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حذف‌ برای حذف رکورد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌تبدیل به برای اینکه بخواهیم از موجودی‌های ایجاد شده خروجی بگیریم از این گزینه استفاده می‌شود.
ایجاد موجودی

برای وارد کردن موجودی جدید به انبار، از قسمت منو گزینه‌ی ایجاد را کلیک می‌کنیم تا فرم زیر باز شود.


نام گزینه شرح
انبار‌ در این قسمت انباری که می‌خواهیم دارای موجودی باشد را انتخاب می کنیم.
محصول و مدل‌ در این قسمت مدل محصولی که می‌خواهیم دارای موجودی باشد را انتخاب می‌کنیم.
‌تحویل گیرنده در صورت نیاز تحویل گیرنده قطعه را وارد می‌کنیم.
‌موجودی موجودی قطعه موردنظر را وارد می‌کنیم.
شماره سریال‌ در صورت نیاز شماره سریال قطعه را وارد می‌کنیم.

نکته : با وارد شماره سریال بعد از استفاده قطعات، در بخش تجهیزات و دارایی می‌توان جستجو نمود شماره سریال موردنظر روی چه تجهیزی قرار گرفته شده است.

‌بارکد
‌گارانتی کننده در این گزینه شرکت گارانتی کننده قطعات را وارد می‌کنیم.
‌فروشنده شرکت فروشنده قطعه را مشخص می‌کنیم.
شماره خرید‌ شماره خرید قطعات خریده شده را وارد می‌کنیم.
تاریخ خرید‌ تاریخ خرید قطعات را مشخص می‌کنیم.
‌تاریخ اتمام گارانتی تاریخ اتمام گارانتی قطعات را مشخص می‌کنیم.
‌قیمت واحد قیمت هر قطعه را وارد می‌کنیم.
وضعیت‌ وضعیت قطعات را مشحص می‌کنیم به عنوان مثال قطعه نو، دسته دوم، ...
انتقال

اگر بخواهیم قطعاتی بین انبارها جابه‌جا نماییم، با کلیک روی قطعه موردنظر و با کلیک روی دکمه انتقال فرم زیر باز می‌شود که شرح هرگزینه در پایین نوشته شده است.


نام گزینه شرح
انبار مقصد‌ انبار مقصدی که می‌خواهیم قطعه را به ان انتقال دهیم را انتخاب می‌کنیم.
‌تعداد تعداد قطعه موردنظر که می‌خواهیم انتقال داده شود را وارد می‌کنیم.
‌تحویل گیرنده در صورت نیاز تحویل گیرنده قطعه ان را مشخص می‌کنیم.
‌شماره سریال در صورت نیاز،شماره سریال قطعه را وارد می‌کنیم.
گزارش موجودی قطعات

در این قسمت گزارش موجودی قطعات به ما نمایش داده می‌شود.


گزارش موجودی تجهیزات و دارایی

این قسمت گزارشی از موجودی تجهیزات انبارهای که ما دسترسی داریم نمایش می‌دهد .