فرم‌های سفارشی در گاما ITSM

فیلدهای سفارشی برای درخواست

برای فرم درخواست به سه روش می‌توان فیلد سفارشی تعریف نمود.

  • فیلد سفارشی به ازای سرویس (سطح دوم درخواست)
  • فیلد سفارشی به ازای درخواست متداول (سطح سوم درخواست)
  • فیلد سفارشی برای فرم درخواست بدون توجه به نوع درخواست

تعریف فیلدهای سفارشی در سطح سرویس و درخواست متداول

برای تعریف فیلد سفارشی در سطح سرویس (سطح دوم) از منوی اصلی سرویس را پیدا کرده و سرویس مورد نظر را ویرایش کنید.

از بخش افزودن فیلد (شماره 1) نوع فیلد مورد نظر را به ناحیه شماره 2 با drag&drop منتقل کنید. بر روی فیلد کلیک کرده و عنوان و اجباری و اختیاری بودن را مشخص کنید

از این پس هنگام ثبت درخواست در صورت انتخاب این سرویس فیلدهای سفارشی تعریف شده در این بخش ظاهر می‌شود. شکل زیر را مشاهده کنید

برای تعریف فیلد سفارشی در سطح درخواست متداول (سطح سوم) نیز دقیقا به همین شکل عمل کنید.

تعریف فیلدهای سفارشی در سطح فرم درخواست

از منوی اصلی نوع سند را جستجو کرده و درخواست را ویرایش کنید.

توجه: در تعریف فیلدهای سفارشی حداقل یک پنل باید در بخش شماره 2 جود داشته باشد و فیلدهای سفارشی در درون پنل darg&drop می‌شوند.

پس از افزود فیلدهای مورد نظر در نوع سند، درخواست هنگام ثبت درخواست متوجه خواهید شد که فیلدی نشان داده نمی‌شود، به این منظور از بخش گروه‌های کاربری، گروه کاربران عمومی مجوز مشخص شده در تصویر زیر را تیک بزنید.

حال با ثبت درخواست فیلدهای تعریف شده در بخش فیلدهای سفارشی نوع سند-درخواست نشان داده خواهند شد. نتیجه در شکل زیر معلوم است:

قابلیت‌های گاما ITSM