مدیریت چرخه خرید: Purchase Order

اگر بخش IT بخواهد رضایت سرویس گیرندگان را جلب کند باید بتواند آن را اندازه گیری نماید. توجیه اساسی برای اندازه گیری رضایت کاربران سازمانی فراهم آوردن اطلاعات است که مدیران را قادر سازد تا تصمیمات صحیحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت آنها اتخاذ نماید.
با استفاده از مدیریت پرسشنامه نرم افزار Helpdesk گاما می توان سوالاتی را جهت اندازه گیری رضایت کاربران (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی) طرح کرد و با استفاده از یک برنامه زمانبندی این پرسشنامه را هر چند وقت یکبار فعال نمود تا کاربران به سوالهای مطرح شده پاسخ دهند و در نهایت، با استفاده از گزارشهای ارزیابی، میزان رضایت کاربران را از نظر چگونگی ارائه خدمات فناوری اطلاعات، سرعت پاسخدهی به مشکلات، میزان در دسترسی بودن تکنسینها و … ارزیابی نمود.

  • امکان طراحی سوال و جوابهای مرتبط به ازای سوالها
  • امکان گروه بندی پرسشها
  • امکان تعیین گروه پاسخ دهندگان (کاربرانی که می خواهیم به سوالها پاسخ دهند)
  • امکان زمانبندی پرسشنامه (مثلا هر سه ماه یکبار برای کاربران فعال و نمایش داده شود)
  • نمایش گزارشهای مرتبط برای مشاهده نتایج ارزیابی
  • امکان گرفتن خروجی از نتایج ارزیابی