با راه‌اندازی سامانه مدیریت درخواست و خدمات فناوری اطلاعات مزایای زیر به دست خواهند آمد، شایان ذکر است که اینها همه مزیتهای راه‌اندازی و استقرار موفق یک سامانه جامع Help Desk نیستند.

 1. خودکار سازی فرآیند چرخه مدیریت درخواست (گردآوری ، توزیع، انجام): حذف تدریجی کاغذ، کاهش حجم تلفن، افزایش دانش سازمانی
 2. نظارت بر فعالیت کارشناسان و پخش انجام فعالیت خدمات IT: نظارت مستمر بر انجام فعالیت کارشناسان، رعایت عدالت در توزیع درخواست، تشویق و کارانه کارشناسان
 3. دست یابی به گزارش‌های سازمان در زمان مناسب با کیفیت خوب: برای یک مدیر موفق هیچ چیز مانند گزارشهایی که وضعیت سازمان را نشان دهد و در تصمیم سازی و تصمیم گیری به وی کمک نماید جذاب نیست.
 4. آگاهی از وضعیت فعلی سازمان
  • درخواست‌های این ماه
  • درخواست‌های انجام شده
  • بیشترین کارهای انجام شده در مقایسه با متوسط 6 ماه قبل
  • میزان مصرف قطعات
  • بیشترین درخواست‌ها از ( واحد یا شخص) درمورد ( گروه یا محصول) ماهیت (اشکال، نیاز جدید، Bug)
  • کاهش نارضایتی کارشناسان ( رعایت عدالت در توزیع درخواست، کارانه، ارزیابی دقیق)
  • آمار تنوع در تعداد درخواست‌ها
 5. کاهش نارضایتی کارشناسان ( رعایت عدالت در توزیع درخواست، کارانه، ارزیابی دقیق)
 6. کاهش هزینه‌های سازمان و افزایش بهره‌وری
 7. بدست آوردن شاخص‌های سنجش سازمان و بهبود مستمر خدمات IT