سامانه‌های help desk, service desk با سامانه‌های زیادی در سازمانهای شباهتها و اشتراک دارند، ولی هیچ از آنها نیست

1- اتوماسیون اداری نیست

2- CRMنیست

3- سیستم اموال نیست

4- سیستم انبار نیست

5- منابع انسانی نیست

6- خدمات پس از فروش نیست

7- مدیریت پروژه نیست