شناخت مديريت دانش (Knowledge Management) به عنوان يك روح حاكم بر اعمال سازماني، براي پياده‌سازي آن ضروري است. مديريت دانش یا دانشنامه نيز، چيزي نيست جز مديريت اين سرمايه از ابتدا تا انتهاي دوره‌ حيات آن. به تعبير واضـح‌تـر، مديريت دانش (دانشنامه)، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخيره سـازي دانـش، انتـشار و بـه اشـتراک گـذاري دانـش و بالاخره به کارگيري دانش است. سازمان شما بايد به خوبي بتواند دانش مورد نياز خـود را شناسـايي کنـد، در صورت لزوم، آن را خلق کند، يا اينکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نمايد. دانش خلق شـده يـا کـسب شده، بايد با نيازهاي شما تطبيق داده شده و به تعبيري، آماده شود و به صورت مناسـب، ذخيـره شـود تـا در زمان و مکان و شرايط مورد نياز، مورد استفاده قرارگيرد. در اين بين، دانش نبايد به صورت يک آب راکـد، در جايي محبوس شود. دانش بايستي مانند يک چشمه جوشان در سازمان شما (در هر جايي که نياز اسـت و در هر زمان که نياز است) جريان داشته باشد و همه کساني را که تشنه آن هستند، سيراب کند.همانطور که آب راکد، ارزش چنداني ندارد و بعد از مدتي ميگندد، دانشِ به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چنداني نـدارد و سرمنشا خير و برکت زيادي نخواهد بود.

كشف دانش:

فرايندهايي كه دانش مورد نياز شما را پيدا كند و مهمتر از آن در جهـت نمايـان سـاختن نيـاز شما به دانش خاص، نياز آفريني كند، كشف دانش محسوب مي‌شود. شناسايي منـابع دانـشي درون و بيـرون سازمان در اين حوزه بسيار مهم است.

خلق دانش:

فرايندي است که طي آن، دانش مورد نياز شما، در داخل سازمان شما، خلق مي شود. به عنـوان مثال، روش جديدي از پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، مي‌تواند دانشي باشد که در بخش بازاريابي و فـروش شما، توسط پرسنل پشتيباني، کشف شده باشد.

كسب دانش:

فرايندهايي كه طي آن دانش مورد نظر، در اختيار سازمان قرار مـي گيـرد. مـثلا سـازماني کـه اقدام به استخدام چند فرد ماهر در زمينه طراحي محصول مينمايد، در حقيقت، دانـش ايـن افـراد را کـسب کرده است.

نگهداري دانش:

اين كه چه دانشي در كجا و تا كي باقي بماند و اين نگهداري چگونه باشد كه قابليت بازيـابي حداكثري فراهم شود، فرايندهاي نگهداري دانش را شامل ميگردد. سازمان شما ميتواند دانش را در آرشـيو نقشه ها، دستورالعمل‌ها، روشها و حتي کتابخانه تخصصي سازمان شما نگهداري کند.

تسهيم و تبادل دانش:

دانش بايستي در سازمان شما به راحتي تبادل شود. مسأله وقتي پيچيده مي‌شـود كـه بخش عمده از دانش سازماني شما در اذهان نخبگان است و استخراج آن فرايندهاي خاص خود را مي‌طلبـد. به اشتراک گذاري دانش، ممکن است از طريق جلسات بحث گروهي، سوال و جـواب بـا نخبگـان و يـا حتـي ارسال يک ايميل به اعضاي سازمان باشد.

بكارگيري و توسعه دانش:

فرايندهايي كه دانش گرفته شده از ديگران را با توجـه بـه سـاير امكانـات دانـشي خود، توسعه ميدهد و نيز امكان بكارگيري دانش در ساعت‌هاي مختلـف كـاري شـما را بـرآورده مـيسـازد دانش به کارگرفته شده، بايستي اثر خود را در افزايش اثربخشي يا افزايش بهرهوري سازمان شما نشان دهد.

ارزيابي دانش:

در پايان هر سيكل دانشي، بايستي دانش به دست آمده به لحاظ ميزان رشدي كه در سـازمان ايجاد نموده، ارزيابي شود. ارزيابي دانش فرايندهاي گوناگوني دارد كه هر يك با توجه به نوع اهداف سـازمان، تحليل هزينه‌ها و درآمدها و نتايج كيفي و كمي مي‌پردازد.

نکته: برای آشنایی کامل با مدیریت دانش یا همان دانشنامه در سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گاما به بخش دانشنامه مراجعه نمائید.

مقالات مرتبط