مقدمه

ITIL یک چارچوب راهنما (مجموعه ای از بهترین تجربه های موجود در سازمانهای مشابه) برای مدیران فناوری اطلاعات (IT) می باشد تا بتوانند زیرساختهای فناوری اطلاعات را در سازمان خود مدیریت و بهینه سازی نمایند. ITIL به مدیران این امکان را می دهد تا از سطح خدمات فناوری اطلاعات ارائه شده در سازمان یا شرکت اطمینان حاصل نموده و بتوانند زیرساختهای مورد نیاز را بر طبق یک برنامه از پیش تعیین شده و دراز مدت تهیه نمایند.

ITIL فرآیند تحویل خدمات در حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می نماید. فرآیندها و رویه ها ساده سازی می شوند و اطمینان حاصل می شود که خدماتی با کارایی بالا تحویل مشتری (کاربر) می گردد. فناوری اطلاعات با استفاده از ابزارهایی که از نظر اقتصادی به صرفه می باشند و با خودکار نمودن فرآیند، این امکان را فراهم می آورند تا سازمان انرژی خود را بر روی مشکلات و بهبود فرصتها متمرکز نماید. این سیستم با فراهم نمودن ابزارهای کارا و باصرفه، فرآیند اندازه گیری عملکرد و بهبود خدمات را تسهیل می نماید. با پیاده سازی این چارچوب، مشتریان از کیفیت و دسترسی به خدمات مورد نظر خود مطمئن می شوند، بخش مالی از پایین آمدن هزینه ها خرسند شده، کارکنان فناوری اطلاعات از افزایش کارایی عملیاتی سخن می گویند و مدیران ابزارهای مناسب را برای تجزیه و تحلیل در اختیار می گیرند.

برای مطالعه بیشتر به کتابخانه زیر بنایی فناوری اطلاعات مراجعه فرمائید.

اولین دوره آموزشی در مورد ITIL-  مبانی ITIL می باشد که فهرست مطالب آن به شرح زیر می آید. این دوره برای افراد زیر مناسب می باشد:

  • همه پرسنل ارائه دهنده خدمات IT در تمامی سطوح و تخصص های مختلف.
  • مدیران فن آوری اطلاعات که به دنبال استقرار سیستم مدیریت سرویس و افزایش بهره وری IT هستند.
  • مدیران لایۀ کسب وکار که در تعامل روزانه با IT و کسب وکار هستند.
  • مدیران سازمانها و نهادهای دولتی یا عمومی، که براساس مصوبۀ برنامۀ چشم انداز 5 ساله، الزام پیاده سازی دارند.
  • کلیّه علاقه مندان به مباحث مدیریت IT و آشنایی با Best Practice ها

فهرست مطالب

Module 1: Course Introduction
• The Service Lifecycle
• Course Learning Objectives
• Course Agenda
• ITIL Qualification Scheme
• The Royal Chao Phraya Hotel
• Case Study

Module 2: Service Management as a Practice
• Best Practices in the Public Domain
• ITIL as a Good Practice
• Concept of Service
• Concept of Service Management
• Processes and Functions
• The RACI Model
• Roles and Responsibilities
• Module Summary

Module 3: Service Lifecycle
• The Service Lifecycle
• Basic Concepts of Service Strategy
• Basic Concepts of Service Design
• Basic Concepts of Service Transition
• Basic Concepts of Service Operation
• Basic Concepts of Continual Service Improvement
• Exercise — The New Swimming Pool
• Module Summary

Module 4: Service Strategy
• Service Strategy in the Lifecycle
• Topics Covered in this Module
• Basic Concepts of Service Strategy
• Principles and Models of Service Strategy
• Processes of Service Strategy
• Module Summary
• End of Module Quiz

Module 5: Service Design
• Service Design in the Lifecycle
• Topics Covered in this Module
• Basic Concept of Service Design
• Principles and Models of Service Design
• Processes of Service Design
• Exercise — Crossword
• Module Summary
• End of Module Quiz

Module 6: Service Transition
• Service Transition in the Lifecycle
• Topics Covered in this Module
• Change Management
• Service Asset and Configuration Management
• Release and Deployment Management
• Transition Planning and Support
• Knowledge Management
• Exercise — Crossword
• Module Summary
• End of Module Quiz

Module 7: Service Operation
• Service Operation in the Lifecycle
• Topics Covered in this Module
• Event Management
• Incident Management
• Request Fulfillment
• Problem Management
• Access Management
• Service Operations Functions
• Exercise — Complaint Handling and Service Recovery
• Module Summary
• End of Module Quiz

Module 8: Continual Service Improvement
• CSI in the Lifecycle
• Topics Covered in this Module
• Basic Concepts of CSI
• Principles and Models of CSI
• CSI – The Seven Step Improvement Process
• Module Summary
• End of Module Quiz

Module 9: Technology and Architecture
• Topics Covered in this Module
• Service Automation
• Competence and Skills for Service Management
• Competence and Skills Framework
• Training
• Module Summary

برای خواندن مطالب بیشتر به این صفحه مراجعه فرمائید.